Thông tin hữu ích

Chuyên viên (SPECIALIST) là gì ?

Chuyên viên (SPECIALIST) là thành viên đại diện mua bán giữa các người môi giới chứng khoán với nhau của Sở Giao dịch Chứng khoán – người này chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh được các Người môi giới chứng khoán khác ủy thác cho anh ta và có trách nhiệm duy trì sự công bằng và thị trường có trật tự về các chứng khoán anh ta phục vụ. Một chức năng then chốt khác của anh ta là giúp thực hiện các lệnh có khối lượng lớn bằng cách (A) nhận hoặc cung ứng tất cả hoặc một phần chứng khoán cho tài khoản riêng của anh ta với giá trùng hợp sát tối đa với giá thị trường trước đó; (B) tạo quan hệ mua bán chứng khoán giữa người mua với người bán; (C) giúp giải quyết lệnh ấy trên phương thức đại diện trong thời gian hợp lý; (D) mua hoặc bán chứng khoán cho tài khoản riêng của anh ta với sự chấp thuận của sở giao dịch để thực hiện việc đặt giá mua hoặc bán khối lượng lớn chứng khoán bên ngoài thị trường đấu giá thông thường. Xem Specialist block purchase; Specialist block sale. Chuyên viên đầu tiên là người môi giới chứng khoán bị gãy một chân, người này đã thực hiện giao dịch mua bán số lượng khổng lồ của một chứng khoán (Western Union) từ một điểm ấn định trên sàn giao dịch vào năm 1879, lúc đó những người môi giới khác cũng -bắt đầu chuyên về các đợt phát hành chứng khoán cá biệt. Hiện nay, có 350 chuyên viên trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

A broker-dealer member of the Stock Exchange who is charged with executing orders entrusted to him by other brokers and with maintaining fair and orderly markets in the stocks he services. Another of his key functions is helping to execute large orders by (A) accepting or providing all or part of the stock for his own account at a price coinciding as closely as possible with the previous market price; (B) locating buyers and sellers for the stock; (C) helping to handle the order on an agency basis for a reasonable time; (D) buying or selling stock for his own account with the approval of the Exchange, in order to fill a large bid or offer outside the regular auction market. See Specialist block purchase; Specialist block sale. The first specialist was a broker with a broken leg, who did such a huge business dealing in one stock (Western Union) from a designated spot on the trading floor in 1879, that other brokers began also to specialize in individual issues. There are 350 specialists on the New York Stock Exchange today.

Related Articles

Back to top button