Skip to main content
Thông tin hữu ích

Di sản (BEQUEST) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Di sản (BEQUEST) là quà tặng là tài sản cá nhân theo di chúc, đồng nghĩa vởi tài sản kế thừa. Quà tặng là bất động sản được gọi là bất động sản di sản (DEVISE).