Skip to main content
Thông tin hữu ích

Điều lệ công ty (ARTICLES OF INCORPORATION) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Điều lệ công ty là tài liệu phát biểu mục đích của một công ty tư nhân, được lập bởi các nhà sáng lập Công ty tại văn phòng tiểu bang. Khi được chấp thuận, nó trở thành giấy phép thành lập công ty, cấp cho công ty tư cách pháp lý, theo luật tiểu bang mà Công ty được thành lập. Hồ sơ liệt kê danh sách tên các chủ sở hữu công ty và số lượng cổ phiếu được phép phát hành. Sau khi được cấp giấy phép, ban giám đốc Công ty được ban hành các văn bản dưới luật, như các quy tắc kinh doanh của công ty.