Thông tin hữu ích

Giá chắc chắn (FIRM PRICE) là gì ?

Giá chắc chắn (FIRM PRICE) là giá ấn định mà người trả giá buộc phải đáp ứng nếu chấp nhận trong một thời gian nhất định.

A stated price which the maker is obligated to meet if accepted within a specified time.

Related Articles

Back to top button