Skip to main content

Chủ đề: các bài toán tìm x lớp 6 học kì 1: Các bài toán tìm x lớp 6 học kì 1 là một phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Nhờ những bài toán này, học sinh có thể rèn luyện kỹ năng tư duy, xử lý thông tin và áp dụng kiến thức toán học vào thực tế. Ngoài ra, việc giải các bài toán tìm x cũng giúp học sinh phát triển khả năng logic và sự sáng tạo. Hãy cùng tham gia các chương trình ôn tập hoặc tìm hiểu các nguồn luyện tập để nắm vững cách giải bài toán tìm x lớp 6 học kì 1!

Bài toán tìm x trong phương trình 4(x – 3) = 72 – 110 là gì?

Phương trình đã cho là 4(x – 3) = 72 – 110.
1. Đầu tiên, ta giải ngoặc bên trái bằng cách nhân 4 với từng phần tử trong ngoặc:
4(x – 3) = 4x – 12.
2. Tiếp theo, ta giải phép tính bên phải:
72 – 110 = -38.
3. Kết hợp cả hai bên của phương trình:
4x – 12 = -38.
4. Di chuyển số hạng có x sang bên phải và số hạng không có x sang bên trái:
4x = -38 + 12.
5. Tính toán:
4x = -26.
6. Chia cả hai bên cho 4 để có giá trị của x:
x = -26 ÷ 4.
7. Kết quả:
x = -6.5.

Bài toán tìm x trong phương trình 4(x - 3) = 72 - 110 là gì?

Bài toán tìm x trong phương trình 140 : (x – 8) = 7 là gì?

Để giải phương trình 140 : (x – 8) = 7, ta có thể áp dụng phép chia cho cả hai vế của phương trình. Khi chia cả hai vế cho 7, ta được:
20 : (x – 8) = 1.
Sau đó, ta nhân cả hai vế của phương trình với (x – 8), ta có:
20 = x – 8.
Để tìm giá trị của x, ta thực hiện phép cộng 8 cho cả hai vế của phương trình, ta có:
20 + 8 = x.
Vậy kết quả là x = 28.

Bài toán tìm x trong phương trình 140 : (x - 8) = 7 là gì?

Bài toán tìm x trong phương trình 4(x + 41) = 400 là gì?

Để giải bài toán này, ta sẽ làm các bước sau:
Bước 1: Nhân hai số trong ngoặc: 4 * (x + 41) = 400
Bước 2: Kết hợp các số: 4x + 164 = 400
Bước 3: Dịch chuyển số 164 sang phía bên phải: 4x = 400 – 164
Bước 4: Tính toán: 4x = 236
Bước 5: Chia cả hai vế của phương trình cho 4: x = 236 / 4 = 59
Vậy giá trị của x trong phương trình 4(x + 41) = 400 là 59.

Bài toán tìm x trong phương trình 4(x + 41) = 400 là gì?

Bài toán tìm x trong phương trình 11(x – 9) = 77 là gì?

Để tìm x trong phương trình 11(x – 9) = 77, ta tiến hành giải phương trình theo các bước sau:
1. Đặt mục tiêu là tìm giá trị của x.
2. Tiến hành giải phương trình bằng cách mở ngoặc, sau đó kết hợp các thành phần để đơn giản hóa phương trình.
Bước 1:
Phương trình đã cho: 11(x – 9) = 77
Bước 2:
Mở ngoặc: 11x – 99 = 77
Kết hợp các thành phần: 11x = 77 + 99
Đơn giản hóa phương trình: 11x = 176
Bước 3:
Giải phương trình để tìm giá trị của x:
11x = 176
x = 176 ÷ 11
x = 16
Vậy, giá trị của x trong phương trình 11(x – 9) = 77 là x = 16.

Bài toán tìm x trong phương trình 11(x - 9) = 77 là gì?

Bài toán tìm x trong phương trình 5(x – 9) = 350 là gì?

Bài toán tìm x trong phương trình 5(x – 9) = 350 có thể giải như sau:
Bước 1: Đặt phương trình.
5(x – 9) = 350
Bước 2: Mở ngoặc bằng cách nhân số 5 vào biểu thức trong ngoặc.
5x – 45 = 350
Bước 3: Di chuyển các số tự do (số đứng một bên của dấu bằng) qua phía đối diện.
5x = 350 + 45
Bước 4: Tính toán.
5x = 395
Bước 5: Giải phương trình để tìm x.
x = 395 / 5
Bước 6: Tính toán kết quả.
x = 79
Vậy, giá trị của x trong phương trình 5(x – 9) = 350 là 79.

Bài toán tìm x trong phương trình 5(x - 9) = 350 là gì?

_HOOK_

Toán

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho bài toán tìm x lớp 6 học kì 1? Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách giải một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy xem ngay để nắm vững kiến thức và tự tin vượt qua môn học này!

Tìm x Rất hay đây

Video này sẽ hướng dẫn bạn tìm x trong bài toán lớp 6 học kì 1 một cách chi tiết và rõ ràng. Nhờ giảng viên giải thích và ví dụ minh họa, bạn sẽ thấy việc tìm x không còn khó khăn nữa. Hãy bấm play để nắm bắt kiến thức và cải thiện kỹ năng của mình!