Thông tin hữu ích

Lượng hàng bốc dỡ mỗi ngày (Tonnes per day) là gì ?

Lượng hàng bốc dỡ mỗi ngày (Tonnes per day) là số lượng hàng hóa được bốc lên tàu biển hoặc dỡ ra khỏi tàu biển mỗi ngày. Thời hạn mà người vận chuyển cho phép người thuê vận chuyển bốc hoặc dỡ hàng được gọi là thời hạn làm hàng (laytime) và thường được tính trên cơ sở số lượng (tấn) cho một đơn vị thời gian. Ví dụ: 1.500 tấn/ngày.

Related Articles

Back to top button