Thông tin hữu ích

Nguồn tin nội bộ (TIPS) là gì ?

Nguồn tin nội bộ (TIPS) là giả sử những thông tin được biết trước (bên trọng nội bộ) liên quan đến hoạt động giá của một chứng khoán cá biệt hoặc sự phát triển đang được xem xét sẽ đem lại lợi nhuận cho Người lợi dụng thông tin đó nhanh chóng. Đa số tất cả các nguồn tin nội bộ đều không có giá trị và sẽ không bao giờ được hưởng ứng theo mà không cố sự thẩm định chu đáo.

Supposedly advance (inside) information concerning the price action of a particular stock or a pending development that will yield a profit to the person who acts quickly upon it. The majority of all tips are worthless and should never be followed without thorough investigation.

Related Articles

Back to top button