Thông tin hữu ích

Quản trị viên (ADMINISTRATOR) là gì ?

Ngân hàng hay bên được tòa chỉ định để phân chia di sản của người qua đời không để lại di chúc, không chỉ định người thi hành di chúc hay khi người thi hành di chúc từ chối phục vụ. Nhân viên quản trị có thẩm quyền pháp lý thanh toán các khoản nợ về tài sản, và phân chia tài sản cho những người thừa kế.

Người quản lý một doanh nghiệp.

Related Articles

Back to top button