Thông tin hữu ích

Ra lệnh (GIVE AN ORDER) là gì ?

Ra lệnh (GIVE AN ORDER) là chỉ thị một người môi giới mua hoặc bán một số lượng cổ phần được ấn định của một chứng khoán nào đó hoặc với giá riêng biệt hoặc không hoặc có giới hạn thời gian. Xem G.T.C; G.T.W; Day order; Discretionary order; Limit order;

Market order; Open order.

To instruct a broker to buy or sell a stated number of shares of a certain security with, or without, specifying price or time limit. See G. T. C; G. T. W; Day order; Discretionary order; Limit order; Market order; Open order.

Related Articles

Back to top button