Từ điển Pháp luật

Tài trợ nội bộ (internal financing) là gì ?

Tài trợ nội bộ (internal financing) là khả năng tài trợ cho các khoản đầu tư mở rộng quy mô công ty bằng lợi nhuận giữ lại. Lợi nhuận ròng của một công ty có thể được phân phối cho cổ đông dưới dạng lợi tức hoặc giữ lại để tái đầu tư. Thông thường các công ty phân chia lợi nhuận ròng và giữ lại một phần để tái đầu tư phục vụ cho mục đích tài trợ nội bộ. Nhìn chung cổ đông của các Công ty vừa quan tâm tới sự tăng trưởng của Công ty, vì điều này ảnh hưởng tới giá của những cổ phiếu mà họ nắm giữ, vừa quan tâm tới cổ tức. Khi trả nhiều cổ tức, tốc độ tăng trưởng của công ty bị chậm lại. Việc đạt được giải pháp tối ưu giữa hai mục tiêu xung đột nhau này là đối tượng nghiên cứu của môn tài chính quản trị.

Related Articles

Back to top button