Thông tin hữu ích

Thanh toán bằng tiền mặt (CASH SETTLEMENT) là gì ?

Dự phòng thanh toán cho các hợp đồng quyền chọn và kỳ hạn không cần phát hành công cụ cơ sở. Với các hợp đồng option, sự chênh lệch giữa giá thanh toán dựa trên công cụ hay chứng khoán cơ sở và giá thực hiện của hợp đồng option được trả cho chủ hợp đồng quyền chọn vào ngày thực thi. Với các hợp đồng kỳ hạn, sự trao đổi lập ra một mức giá thanh toán vào ngày cuối cùng giao dịch, và mọi vị thế mở còn lại được điều chỉnh theo thị trường với giá đó.

Trong việc mua bán chứng khoán, việc phân phối các cổ phiếu quyền chọn được mua vào ngày giao dịch thay vì ngày thanh toán.

Related Articles

Back to top button