Skip to main content
Thông tin hữu ích

Thay đổi thuần (NET CHANGE) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Thay đổi thuần (NET CHANGE) là sự biến đổi về giá trị thị trường giữa giá đóng cửa của một chứng khoán vào một ngày và giá đóng cửa của nó vào ngày kế tiếp mà nó được mua bán.

The variation in market value between the closing price of a security one day and its closing price on the next day that it is traded.