Skip to main content
Thông tin hữu ích

Thương lượng nợ (COMPOSITION) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Thương lượng nợ (COMPOSITION) là bản thỏa thuận giữa bên nợ không thể chi trả và chủ nợ, qua đó các chủ nợ chấp nhận mức thấp hơn giá trị bồi thường đầy đủ. Được coi là lựa chọn thích hợp cho sự phá sản, các kế hoạch thương lượng về nợ thông dụng nhất được chấp thuận cho các doanh nghiệp nhỏ, chưa cổ phần hóa hơn là các công ty lớn. Các chủ nợ thiên về việc chấp nhận hoàn trả từng phần, vì tin rằng doanh nghiệp sẽ vận hành tốt hơn thay vì thanh lý để trả dứt cho các chủ nợ. So sánh kế hoạch trà nợ dần.