Skip to main content
Thông tin hữu ích

Tiền tệ thắt chặt (TIGHT MONEY) là gì ?

By Tháng Sáu 13, 2023No Comments

Tiền tệ thắt chặt (TIGHT MONEY) là tình hình thị trường hiện hữu khi Dự trữ Liên bang, hoạt động thông qua Ủy ban thị trường mở liên bang, giảm số lượng tín dụng dành cho công chúng thông qua hệ thống ngân hàng. Đôi khi được biết đến như rút dự trữ. Trong thời kỳ tín dụng thắt chặt, bên vay đối mặt với tiêu chuẩn cho vay khắt khe hơn với lãi suất tăng lên, mặc dù lãi suất thực ra có thể khá hợp lý khi xem xét những yêu cầu về tín dụng của thị trường.

Khi Văn phòng Thị trường Mở của Hệ thống tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York bán chứng khoán Kho bạc, nguồn cung dự trữ ngân hàng giảm bớt, và lãi suất quỹ liên bang mà ngân hàng tính vơi nhau cho các khoản vay qua đêm có khuynh hướng tăng lên. Lãi suất tăng lên là kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt của Dự trữ Liên bang, và cũng do sự tăng trưởng quá mức trong nền kinh tế, tạo ra tình trạng lạm phát với nhu cầu quá nhiều, và không đủ hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu của thị trường.