Thông tin hữu ích

Tín dụng tạm thời (PROVISIONAL CREDIT) là gì ?

Tín dụng tạm thời (PROVISIONAL CREDIT) là việc tái ký gửi tạm thời các quỹ trong việc chuyển tiền điện tử đang tranh cãi khi đang thẩm tra việc giao dịch. Theo thủ tục giải quyết sai sót trong quy định E, một khách hàng khiếu nại tài khoản ngân hàng của mình bị ghi nợ sai không có ủy quyền của người ấy, có thể không thừa nhận việc giao dịch. Ngân hàng của khách hàng có mười ngày làm việc kể từ thời điểm than phiền được đưa ra thẩm tra, và nếu cần thiết phải sửa chữa sai sót. Nếu không thể, ngân hàng phải hoàn lại số tiền bị ghi nợ, và ngân hàng có tới 45 ngày giao dịch để thẩm tra sai sót bị khiếu nại.

Related Articles

Back to top button