Thông tin hữu ích

Trạm hoa tiêu nơi đến (arrival pilot station) là gì ?

Trạm hoa tiêu nơi đến (arrival pilot station) là vị trí thường dùng làm nơi chủ tàu giao tàu cho người thuê tàu định hạn khi bất đầu thực hiện hợp đồng thuê tàu định hạn. Tiền thuê tàu định hạn bắt đầu tính từ thời điểm tàu đến trạm hoa tiêu, trừ khi tàu đã đến đó trước ngày đầu tiên của khoảng thời gian giao tàu (laydays). Trong trường hợp tàu đã đến trước ngày đầu tiên của khoảng thời gian giao tàu thì tiền thuê tàu sẽ bắt đầu tính từ ngày đầu tiên (first layday) của thời hạn này (laydays), hoặc cũng có thể được tính sớm hơn nếu có thỏa thuận giữa hai bên.

Related Articles

Back to top button