1Q84 Tậ­p 2

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
54

Vậy là Aomame sắp sửa làm môÌ£t việc hệ troÌ£ng. Nàng đã tưÌ€ng nhiều lâÌ€n làm những việc tương tưÌ£, tuy nhiên lâÌ€n này khác hẳn - môÌ£t việc mà, nếu hoàn thành đươÌ£c, nàng sẽ không bao giờ coÌ€n có thể tiếp tục cuôÌ£c sống bình thường như trước... ĐôÌ€ng thời, duÌ€ cho chuyện gì xảy đến với nàng đi nữa, nàng không bao giờ ngừng nghĩ đến người con trai nàng đã tưÌ€ng nắm tay môÌ£t lâÌ€n duy nhất hôÌ€i tiểu hoÌ£c, và rôÌ€i, môÌ£t cách hết sức bất ngờ, nàng biết đươÌ£c băÌ€ng cách nào nàng có thể tưÌ£ coi như mình đang ở cuÌ€ng anh...
Những chuyện bất ngờ không ngưÌ€ng xảy đến với Tengo. DâÌ€n dâÌ€n anh cũng biết đươÌ£c vai troÌ€ của mình trong guôÌ€ng quay của các sưÌ£ kiện, và nhận ra rốt cuôÌ£c thì thưÌ£c tại quanh anh không giống như anh nghĩ. ĐôÌ€ng thời, bên cạnh đó, anh cũng dâÌ€n hiểu ra trên thưÌ£c tế, suốt những năm qua, hình ảnh ai đã luôn luôn trong tâm khảm anh, là cái neo tinh thâÌ€n cho anh. Giữa voÌ€ng xoáy những bất an ngày môÌ£t vây chặt lấy Tengo, anh khắc khoải đi tìm người đó...
Chậm rãi, thâm trâÌ€m, hấp dẫn, bất ngờ, 1Q84 2 tiếp tục khiến người đoÌ£c không thể buông rời câu chuyện về những gì xảy ra với Aomame và Tengo trong cái thế giới mà hoÌ£ không coÌ€n có thể thoát ra

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi